Vostok – úsvit věku kosmického (24. díl)

Kreml

Vedení Sovětského svazu v souvislosti s pilotovaným programem velmi rychle pochopilo, jaký úžasný nástroj propagandy drží v rukou. V porovnání s lety Američanů, kteří začínali pouze „žabími skoky“ na suborbitální dráze, byly několikadenní mise Vostoků o mílové kroky vepředu. V době, kdy astronauti Mercury nakukovali za hranice atmosféry na několik krátkých hodin, Sověti ve Vostocích zažívali několik kompletních cirkadiánních cyklů, což poskytovalo spoustu dat, jakými se jejich rivalové z NASA zatím chlubit nemohli. Ale hlavní na letech sovětských kosmonautů nebyla věda nebo láska k technologickému pokroku. Hnací silou dobývání vesmíru bylo z hlediska špiček tehdejšího stranického a státního vedení soupeření s kapitalistickým západem o to, či společenský systém je efektivnější a nadřazený. A na začátku šedesátých let se, viděno prizmatem kosmických letů, skutečně zdálo, že socialismus má navrch. K tomu však bylo třeba ohromovat svět novými prvenstvími. Občas takové prvenství vzešlo z iniciativy shora, někdy zase díky iniciativě na nižších úrovních řízení tohoto nového odvětví…

 

Cherchez la femme, tedy hledejme ženu…

 

Sovětské společenské zřízení vybudované na základě revoluce v roce 1917 radikálně změnilo postavení mnoha skupin obyvatelstva. Oproti dřívější šlechtě a inteligenci se nyní alespoň navenek do popředí dostala osoba běžného pracujícího, role církve byla v kontrastu s dosavadními dějinami zcela odsunuta na periferii vlivu, stranou nezůstal ani pohled na rodinu. Asi nejmarkantnější změnou z pohledu rodiny byla nová role ženy.

Zatímco v dobách minulých byla žena především strážkyní rodinného krbu a jejím hlavním úkolem bylo udržování domácnosti a výchova potomstva, v sovětském chápání byla žena postavena na roveň mužům co se možností týče. Během velmi krátké doby se objevily v továrnách soustružnice, jeřábnice, svářečky, na polích zase traktoristky, kombajnérky a podobně. Možnost pevnějšího zapojení žen do ekonomiky země bylo vnímáno jako jeden z pilířů nové socialistické morálky.

Vcelku pochopitelně se idea zapojení žen nevyhnula ani kosmonautice. A kupodivu s ní nepřišel vizionář Koroljov, ani vedení státu. Myšlenka ohledně ženských kosmonautů poprvé nahlas zazněla od velitele oddílu kosmonautů Nikolaje Kamanina. Ten krátce po Gagarinově letu začal usilovat o to, aby byla zformována malá skupinka žen určených pro lety na Vostocích a následujících typech kosmických lodí.

Přes své osobitosti byl Kamanin občas jasnozřivým člověkem...

Přes své osobitosti byl Kamanin občas jasnozřivým člověkem…
Zdroj: vk.com

Kamaninovy důvody byly v zásadě tři. V prvé řadě podle něj bylo nevyhnutelné, že ženy dříve či později do vesmíru začnou létat, proto je rozumné začít je připravovat již nyní. Druhým důvodem se již dostáváme na známou půdu soupeření mezi tehdejšími kosmickými mocnostmi. Podle generála nebylo možné připustit, aby první ženou ve vesmíru byla Američanka. Kamanin byl informován o testování žen, které proběhlo v roce 1960 na Lovelace Clinic v Albuquerque v Novém Mexiku. Z testů, jež byly identické s těmi, jimiž procházeli kandidáti prvního amerického oddílu astronautů, vyšlo s čistým štítem třináct žen, nicméně jednalo se o privátně financovanou akci, s níž neměla agentura NASA nic společného. Nelze však vyloučit, že v Kamaninově podvědomí měla skupina žen, později označovaných jako „Mercury 13“, podobu hrozby pro další sovětské prvenství.

Třetím důvodem, který si Kamanin zapsal do svého tajného deníku, byla propagandistická hodnota, kterou mohla žena ve vesmíru přinést. Jak generál doslova napsal: „První sovětská žena ve vesmíru bude stejně velkým agitátorem za věc komunismu, jako jsou Gagarin a Titov.“ Jak vidno, žádná velká intelektuální zvídavost či zájem o vědecké poznatky Kamanina k tomuto kroku nevedly.

Ať už měl však velitel oddílu kosmonautů důvody jakékoli, je nutné přiznat mu klíčovou zásluhu na tom, že myšlenka na prvního ženského kosmonauta spatřila světlo světa a byla realizována. Kamanin totiž tuto ideu protlačoval proti setrvalému odporu jeho spolupracovníků i nechuti vyšších míst. Nakonec mu trvalo půl roku, než se vedení letectva, akademie věd, Koroljov a další nechali přesvědčit.

Jeho snaha byla korunována úspěchem 23. prosince 1961, když vedení ÚV KSSS schválilo záměr během nového výběru kosmonautů zahrnout do oddílu také 5 zástupkyň něžného pohlaví. DOSAAF, tedy organizace, která se podobala našemu Svazarmu, měla do 10. ledna dodat osobní složky přibližně 40-50 mladých žen, které projevily přání stát se kosmonautkou a vyhovovaly základním požadavkům. Tato první etapa se o pár dní zpozdila, představitelé DOSAAF dodali ony složky až 15. ledna. Bylo totiž nutno projít záznamy zhruba 800 dívek a žen z několika aeroklubů, jež odpověděly kladně na otázku, zda chtějí projít přípravou pro let do vesmíru. Podle některých pramenů byly z výběru vyloučeny zájemkyně z leningradského a voroněžského aeroklubu, neboť u kandidátek měl být vyloučen kontakt s cizinci. V Leningradě a Voroněži však v rámci aeroklubu působili občané Polska, Maďarska a Československa. K rukám Kamanina se tak dostalo 58 osobních složek.

Valentina Těreškova

Valentina Těreškova
Zdroj: en.wikipedia.org

Kamanin s kolegy z nich vybral 23 kandidátek, které odpovídaly požadavkům a ty pak byly v průběhu února a března v několika skupinkách pozvány do Centrální vědecko-výzkumné letecké nemocnice na zevrubné lékařské testy zakončené pohovorem s mandátní komisí.

V rámci první skupinky, která prošla téměř měsíc trvajícími testy, byly vybrány hned tři kandidátky – Valentina Těreškova, Irina Solovjova a Taťjana Kuzněcova. 12. března byly oficiálně zařazeny do oddílu kosmonautů. Ve druhé skupině byla mimo jiné i Marina Popovičova, manželka Pavla Popoviče. Svým způsobem tak tato druhá skupinka měla jistou výhodu, protože Marina od svého manžela dobře věděla, jaké lékařské záludnost na kandidátky čekají. Přes své velké ambice a velké zkušenosti však Popovičova testy neprošla a byla ze zdravotních důvodů vyřazena. V této druhé skupince nicméně s bezvadnými výsledky přežily testy dvě ženy, Žanna Jorkina a Valentina Ponomarjova. Kandidatura druhé zmiňované narazila na odpor v mandátní komisi – Ponomarjova totiž měla již dítě, čtyřletého syna. Zejména Jurij Gagarin byl coby člen komise toho názoru, že lety do vesmíru jsou zatím natolik nové a nebezpečné, že nestojí za to riskovat životy matek. Podle něj by měly být vybrány jen zatím nesezdané a bezdětné dívky. Nakonec však byl přehlasován a 3. dubna se i Jorkina a Ponomarjova staly členkami oddílu.

Irina Solovjova

Irina Solovjova
Zdroj: astronaut.ru

Vzhledem k tomu, že oddíl kosmonautů byl v té době čistě vojenský a spadal pod gesci velitelství vzdušných sil, všech pět kandidátek bylo přechodně přijato do armády a obdrželo hodnost vojína. 29. března do Centra výcviku kosmonautů dorazily Těreškova, Solovjova a Kuzněcova a 12. dubna je následovala Jorkina a Ponomarjova. Původní předpoklady hovořily o tom, že by výcvik měly zvládnout do konce srpna, což by bývalo bylo neuvěřitelně náročné. Za tímto účelem byly ženy ubytovány přímo v Centru, v budově takzvaného „profylaktoria“ (budova s tímto názvem existuje ve Hvězdném městečku dodnes, jen je pochopitelně modernější).

Jakousi „vedoucí“ skupiny ženských kandidátek byla určena Valentina Těreškova. Tuto funkci dostala pro svou předchozí práci v Komsomolu (obdoba našeho Socialistického svazu mládeže). V roli kurátora skupiny se ocitl velitel štábu vojenského útvaru 26266 (tedy útvar, jež byl jádrem Centra výcviku kosmonautů) plukovník Grigorij Maslennikov.

Dámy musely krom základního kosmonautického výcviku pochopitelně projít také všeobecným branným výcvikem (nebylo přeci možné, aby příslušnice ozbrojených složek nedokázaly zacházet se střelnými zbraněmi nebo, chraň Bůh, nevěděly, jak pochodovat ve tvaru!). Kosmonautická příprava pak měla klasickou formu: medicínské prověrky, fyzická příprava, lekce teoretických předmětů. Časem přibyly také lety na MiG-15UTI, během něhož pilot vedl letoun po parabolické dráze a tím na palubě nastal zhruba na čtyřicet sekund stav mikrogravitace. Děvčata měla za úkol během této doby vykonat zadaný jednoduchý úkol, například napsat čitelně své jméno, příjmení, datum a podepsat se nebo zkusit pojíst kosmické stravy z tuby a podobně. K tomu přidejme trénink vestibulárního aparátu, parašutistický výcvik, jízdy na centrifuze, výcvik v přistání na vodu ve Feodosii na Krymu, a máme před sebou obraz velmi rušných několika měsíců.

Valentina Ponomarjova

Valentina Ponomarjova
Zdroj: astronaut.ru

Krom těchto „radostí“ budoucí kosmonautky procházely také letovou přípravou. Od května 1962 začaly teoretické lekce a seznamování s „materiální částí“ tedy konstrukcí a funkcí systémů MiGu-15UTI a Iljušinu Il-14. Velkou výhodu měla v tomto bodě přípravy Valentina Ponomarjova, protože jako jediná z pětičlenné skupiny předtím samostatně létala v aeroklubu. Její čtyři kolegyně se rekrutovaly z řad sportovních parašutistů, proto s ovládáním letounu neměly pražádné zkušenosti. Všech pět si však nakonec dokázalo s většími či menšími obtížemi s řízením výkonných letounů poradit.

Velmi důležitým bodem přípravy byly simulace na trenažéru Vostoku. V té době již krom trenažéru v Leteckém výzkumném institutu fungoval i druhý trenažér přímo v Centru přípravy kosmonautů. Jeho základ údajně tvořila kabina lodi 3KA No2, v níž v březnu 1961 na orbitální dráhu při poslední generálce před letem člověka letěla figurína Ivan Ivanovič a fenka Zvjozdočka. Nácviky v trenažéru imitovaly nominální i nouzové postupy jak v běžném oděvu, tak v takzvaném „technologickém skafandru“ tedy ve skafandru, který nebyl šit na míru, ale jen lehce přizpůsoben konkrétní fyziognomii těsně před nácvikem.

Zajímavou perličkou je, že ženy si dlouho nedokázaly najít svůj vlastní volací znak, který si dodnes každý kosmonaut (přesněji dnes velitel posádky) vybírá sám. Někteří se snažili pomoci radami, podle nichž mohly posléze z éteru zaznít volací znaky jako „Hortenzie“ nebo „Protěž“, nakonec vše vyřešila Ponomarjova, která navrhla volací znak „Bříza“ podle svých vzpomínek z aeroklubu. Znak se ostatním líbil, nicméně zněl trochu tvrdě, proto byl lehce změkčen na „Břízka“. Ponomarjova navrhla také volací znak „Čajka“, ten se nakonec zalíbil tak, že si jej děvčata „schovala“ až pro skutečný let.

Žanna Jorkina

Žanna Jorkina
Zdroj: astronaut.ru

Na konci července se pětice žen také poprvé setkala se Sergejem Koroljovem. Na všechna děvčata učinil hlavní konstruktér velmi dobrý dojem, bylo evidentní, že je velkou osobností a současně, pokud chtěl, také příjemným a zemitým člověkem. Během setkání se, stejně jako kdysi členů prvního oddílu, děvčat ptal na jejich dosavadní život, motivaci k letu do vesmíru a podobně. Jak později vzpomínala Valentina Ponomarjova, nikde nebyl ani náznak animozity Koroljova vůči něžnému pohlaví v roli kosmonautek, o níž se později začaly šířit nejrůznější historky. Je na druhou stanu pravdou, že v té by ještě nebylo případnou nedůvěru na čem stavět, takové důvody přijdou až později…

22. srpna čekal na pětici žen zajímavý a vzácný dárek – v první minutě nového dne odstartoval letoun An-10 s nimi, Kamaninem, Keldyšem a dalšími členy Státní komise, jež měla schvalovat start meziplanetární sondy k Venuši, směrem na Bajkonur. Po příletu na kosmodrom se ukázal typický sovětský byrokratický šlendrián – pro děvčata ještě nebyly hotovy propustky na polygon, proto musely první den zůstat v ubytovacích prostorách na „ploščadce 10“ (dnešní město Bajkonur, několik desítek kilometrů jižně od Gagarinské rampy a její obslužné infrastruktury). Poté, co byly propustky konečně vyhotoveny, mohly se kosmonautky konečně podívat na skutečnou kosmickou techniku zblízka.

25. srpna ráno nosná raketa se stanicí 2МV-1 №3 vzlétla do slunečné oblohy. Bohužel se po úspěšném navedení na orbitální dráhu nezažehl motor čtvrtého stupně a sonda pod oficiálním názvem „Sputnik-19“ zůstala na zemské orbitě až do 28. srpna, kdy shořela v hustých vrstvách atmosféry. Na kosmonautky však návštěva Bajkonuru a start samotný učinily obrovský dojem. Nejspíše si každá z nich potají v duchu říkala, zda právě ona bude za pár týdnů nebo měsíců vzlétat z té samé rampy…

Výcvik ženské části oddílu byl, jak již bylo řečeno, původně koncipován tak, aby na konci srpna bylo možné po vykonání závěrečných zkoušek všech pět děvčat převést do oddílu aktivních kosmonautů a realizovat let jedné z nich někdy ve třetím kvartále roku 1962. Bohužel, z mnoha důvodů jak politických (nerozhodnost a lhostejnost špiček vedení státu), tak z technických (zdržení při úpravě vybavení) byly zkoušky několikrát překládány stejně jako termín letu.

Taťjana Kuzněcova

Taťjana Kuzněcova
Zdroj: astronaut.ru

Nejprve byly zkoušky přeneseny na září, pak na říjen a nakonec se uskutečnily 28.-29. listopadu. Zkoušky skládaly jen čtyři ženy, Táňa Kuzněcova byla během podzimu ze zdravotních důvodů (zvýšená hladina bílkovin v krvi po zátěži v surdokomoře a na centrifuze) dočasně odstavena z výcviku a až na začátku ledna 1963 byla opět uznána schopnou kosmického letu. Čtveřice žen složila zkoušky na výbornou a od 1. prosince byl oddíl kosmonautů oficiálně posílen o čtyři exempláře něžného pohlaví. Kuzněcova své zkoušky vykonala o dva měsíce později a do stavu aktivních kosmonautů byla zařazena 23. ledna 1963.

V souvislosti se složením závěrečných zkoušek měl s děvčaty pohovor Nikolaj Kamanin, který jim navrhnul, aby se staly řadovými poddůstojnicemi vzdušných sil. Existovala i alternativa – kosmonautky mohly zůstat civilními osobami, nicméně všechny se rozhodly, že se nebudou ničím lišit od ostatních kolegů v oddíle. 15. prosince tak byla čtveřice již „certifikovaných“ kosmonautek povýšena do hodnosti podporučíka, Kuzněcové se této hodnosti dostalo s příslušným zpožděním. Ještě před zkouškami dostávaly dámy výplatou 200 rublů měsíčně (to nebylo úplně málo, například Ponomarjova coby zaměstnankyně Ústavu aplikované matematiky Akademie věd měla původně výplatu 150 rublů), po zkouškách a zařazení na příslušné hodnosti se jim plat zvedl na 300 rublů.

Ihned po složení zkoušek dostaly ženy dovolenou až do 10. ledna. Z toho je váženému čtenáři zřejmě  jasné, že let Vostoku s ženskou kosmonautkou, jež byl plánován na říjen a posléze do konce roku, nebyl ještě ani zdaleka připraven. Ohledně tohoto letu panovalo mnoho nejasností, a to nejen ohledně termínu startu a délky mise, ale také ohledně toho, která ze čtveřice žen (Kuzněcova vinou svých zdravotních problémů efektivně ztratila šanci na ženské prvenství) se stane první zástupkyní něžného pohlaví, která zakusí cestu vesmírem…

 

(článek má pokračování)

 

Zdroje obrázků:

foto: autor
https://vk.com/@clubstar_city-nikolai-petrovich-kamanin
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Valentina_Tereshkova_(January_1963).jpg (kredit: RIA Novosti archive, image #616304 / Alexander Mokletsov / CC-BY-SA 3.0)
http://www.astronaut.ru/as_rusia/lady62/foto/solovieva_s.htm?reload_coolmenus
http://www.astronaut.ru/as_rusia/lady62/foto/ponomareva_s.htm?reload_coolmenus
http://www.astronaut.ru/as_rusia/lady62/foto/erkina_s.htm?reload_coolmenus
http://www.astronaut.ru/as_rusia/lady62/foto/kusnezova2s.htm?reload_coolmenus

Print Friendly, PDF & Email

Kontaktujte autora: hlášení chyb, nepřesností, připomínky
Prosím čekejte...
Níže můžete zanechat svůj komentář.

31 komentářů ke článku “Vostok – úsvit věku kosmického (24. díl)”

 1. Latom napsal:

  Už se těším na díl V. Těreškovovou. 😉

 2. Petr Hajek napsal:

  Děkuji velmi za Vaši skvělou práci ,dlouho jsem Vám nepoděkoval a nepochválil ale čtení poutavých seriálů mě zabralo tolik času že jsem nestíhal

 3. layaofonu napsal:

  Tak na tohle jsem se těšil.
  Díky, jako vždy paráda na druhou _
  _

 4. MarekB napsal:

  Díky moc za parádny díl. Tie zákulisné informácie sú proste úžasné. Moc sa teším na ďalší díl.

 5. -gt- napsal:

  Jen na okraj – včera byl rozhovor o Gorbačovovi a tam ke konci je „Jednou jsem se ho ptal, kolikrát zkoušeli vystřelit raketu do vesmíru, než se to Gagarinovi povedlo, a kolik jim umřelo kosmonautů. Řekl mi, že má informace o třech raketách a třech kosmonautech, kteří zahynuli. Ale jsou prý lidé, kteří tvrdí, že nezdarů bylo pět.“
  https://denikn.cz/1149201/proc-gorbacov-snedl-zabu-a-jak-sam-rozhodl-o-osudu-nemecka/?ref=tit

 6. vilous VÝSTRAHA napsal:

  Též jsem nadšen z více pokračování. Nějak jsem intuitivně předpokládal, že Gagarinem tato série skončí a jsem velmi rád, že se tak nestalo a těším se na snad mnoho dalších.

  Pro české jazykozpytce – autor píše příjmení v originále, diskutující s bohužel správným českým přechylováním. Jsem silným odpůrcem tohoto našeho gramatického jevu u cizích státních příslušníků. Kdo nám dovolil svévolně měnit příjmení lidí?
  Někdy je to až humorné. Když zemřela Olivia Newton John, tak české deníky psaly Olivia Newton Johnová i Olivia Newtonová Johnová.

  • Pajuc napsal:

   A opačně vám to nevadí? Třeba když Američané z Müller udělají Mueller nebo z Turku krocany – tedy ne pouhé přidání koncovky, nýbrž skutečná změna v kmeni. Protestoval jste proti tomu někdy?

   Bez přechylování se nedá skloňovat, ale to jistě víte. I když zrovna ruská ženská jména ano.

   • Borin napsal:

    Nevšiml jsem si, že by na Kosmonautixu publikovali Američani.

   • Pajuc napsal:

    Všímejte si víc. Často zde vycházejí překlady zahraničních článků.

    Ale o to nejde. Pointa je, že Češi bývají papežštější než papež. V cizině nijak neřeší pozměňování českých jmen, ale u nás pozměňování cizích jmen budí vášně.

  • Garion napsal:

   Gagarinem to končit nemohlo. Seriál se jmenuje VOSTOK a tak se dalo s úspěchem očekávat pokračování aspoň do letu slečny Valentiny, která byla poslední osobou startující na Vostoku. Našim zrakům je zatím skryto, jestli se bude pokračovat hned i lety programu Voschod (vícečlenné posádky), ale můj skromný odhad je, že nikoliv. Zřejmě bude ještě jeden díl k Vostoku, kde se probere ukončení programu a možná jeden díl k navození atmosféry očekávání na další seriál.

   ad přechylování: tento web by měl ctít pravidla českého pravopisu a jsem rád, že se tomu tak děje. Jméno a příjmení cizího státního příslušníka se přechyluje, aby se dalo začlenit do skladby vět. Bez přechylování nelze jednoznačně určit význam věty. Třeba věta „Williams porazila Swiatek“ může v češtine znamenat porážku jedné i druhé hráčky a přechýlením se ten význam zjednoznační.

   • Garion napsal:

    Ještě doplnění. U zde psaných ruských jmen je ženské příjmení už přechýlené a tak se v naší skladbě věty dá použít a skloňovat, i když se autor striktně v tomto článku zdržel jiného než 1. pádu.

   • Ondřej Šamárek Redakce napsal:

    Stran dalšího směřování seriálu – více méně máte pravdu. Voschod si nechám na pozdější dobu, momentálně se pomalu, ale jistě chystám na jistý lékařský úkon, takže bych nedokázal zaručit, že by seriál vycházel každý týden tak, jak se sluší a patří. Čuliže počkám, až se zase dostanu do formy a pak vás začnu opět „oblažovat“ svými výplody. 😉

   • Garion napsal:

    Díky za reakci. Hodně štěstí u doktora, snad nepřijde k úhoně vaše básnické střevo. A u případné rekonvalescence přeji hodně nudy, aby vás nabudila k dalším tématům a my nemuseli dlouho čekat na kvalitní čtenářský zážitek s periodickým týdenním mučením.

   • Ondřej Šamárek Redakce napsal:

    Díky, jsem si jistý, že po pár dnech/týdnech mě začnou svědit prsty. 😉

  • Radim Pretsch Redakce napsal:

   K věčnému sporu o přechylování platí toto.

   Pravidla obecné češtiny určují veřejnoprávní média- ČT a ČR. Ta přechylují. Stejně tak se ženská příjmení přechylují v oficiálních překladech zahraničí literatury. Ani v jednom případě to žádné vášně nevzbuzuje.

   Nejedná se samozřejmě o svévolné měnění jmen, ale gramatiku. Souvisí to například s naším skloňováním. Např. „Koupil jsem pivo panu Dvořákovi a jeho manželce Dvořák (?)“ Dostala manželka taky pivo nebo nějaký „dvořák“? Takže pokud nechcete přechylovat, měl byste stejně urputně bojovat i za změnu gramatiky. Jinak vznikají paskvily.

   • Borin napsal:

    Veřejnoprávní média toto neurčují. Ta jsou povinována přechylovat. Jako průkopník se zapsal redaktor Černý. Do té doby se mohli sporťáci přidržet vlastního názoru a číst ze soupisky výsledků, jak byla napsána.

    Také zde prechylování českých příjmení nikdo nezpochybnil.

    Skalní přechylovači ovšem upravují i ruské přechylovaní podle českého. Jorkina – Jorkinová – Jorkinaová.

    Zrovna tak není problém upravit znění věty, aby i cizí ženská příjmení byla významově srozumitelná.
    Když už o to pochopení tolik běží.

   • Ondřej Šamárek Redakce napsal:

    Upřímně, debatu na téma přechylování bych tímto ukončil. Osobně nejsem jeho příznivcem, byť vím, že pravidla čeksého jazyka to vyžadují. Snažím se tento seriál psát tak, aby to nebylo do očí bijící, tak snad se mi to daří.

 7. MilanV napsal:

  Také jsem se na tento díl těšil a klidně bych ho měl i na dva, ty „neletové díly“, jak popisují mnoho měsíců příprav a práce tolika lidí a organizací, musejí nutně být „hutnější“ a zrovna tady mě napadá ještě tolik otázek. Projevilo se nějak v předstartovních přípravách, jaké už nasbírali předtím zkušenosti? Když přijali i matku čtyřleteho dítěte, jak jí pomohli se o něj starat tolik měsíců, co trvá výcvik? Běžel paralelně výcvik nebo pokračování výcviku dalších kosmonautů nebo těch už v oddíle? Měli nějaký výcvik společný? Byl nějaký dlouhodobější plán, jak ten ženský oddíl včlenit úplně mezi ostatní a už je brát jako jednu skupinu s jedním plánem?

  No a na odlehčení: dokážete někdo rozpoznat na těch fotkách, která je Těreškovová a která Solovjovová, kdyby vám je někdo zpřeházel a dal bez jmenovek? 🙂

  • Ondřej Šamárek Redakce napsal:

   Zkušenosti se během předstartovních příprav určitě projevily, problém byl ale často v kontrole kvality a občasném šlendriánu.
   Ohledně syna Ponomarjovy – staral se o něj zatím otec, separace rodin kvůli práci asi nebyla až tak neobvyklá.
   Výcvik samozřejmě běžel paralelně, některé části výcviku byly společné (existují fotky například společného nácviku morse kódu a podobně).
   Ženský oddíl byl rozpuštěn až v roce 1969, ale podle toho, co jsem pochopil ze zdrojů, byl vždy brán malinko separátně a na rozdíl od ostatních, často vzájemně zaměnitelných kosmonautů, se plánování misí pro ženy věnovala trochu větší pozornost (nicméně nakonec bez výsledku, jak víme z historie).
   A Solovjovu bych od Těreškové rozeznal, těch rozdílů tam přeci jen pár je… 😀

   • MilanV napsal:

    Děkuju, to jste mě překvapil. Nečekal jsem, že to vezmete vážně a na všechno mi odpovíte, dával jsem to jenom jako příklad, co se mi honí hlavou a proč jsou jsou neletové díly tak zajímavé – tolik témat by se dalo ještě rozvést…

    S tím dítětem mě to zajímalo hlavně z toho důvodu, že se za tou prací stěhovala matka. I když je pravda, že to byl „zlatý věk“ přesvědčení, jak vše nahradí centrální péče státu: jesle, školky a instantní strava „kterou snadno připraví i otec“ 🙂

    S těmi fotografiemi to mělo být samozřejmě na odlehčení, pobavilo mě, jak jsou naprosto stejně upravené i stejně se tvářící. T. bych asi taky poznal i o půlnoci, hlavně v době její „slavné“ politické kariéry, nenávistné a uřvané jak se na zprávnou komoušku sluší a patří. I Titov pak byl poslanec za komunisty, akorát toho si nepamatuju tak plamenného a nenávistného – no na něco raději nevzpomínat a nekazit si příběh…

   • Ondřej Šamárek Redakce napsal:

    Možná u těch fotografií trochu mate fakt, že krom Těreškové jsou ostatní vyfotografovány až v pozdější době, tipuji někdy kolem konce šedesátých. Navíc to jsou vesměs služební fotky, takže ten stejný výraz je pochopitelný. 😉

   • MilanV napsal:

    „správnou“ – au au, pardon. To je tak, když člověk přepisuje větu a nezkontroluje si výsledek

  • Lubo napsal:

   hehehe.. s mojim klasickym marxistickym vzdelanim (detstvo v 80. rokoch) by som rozpoznal Tereskovovu a Gagarina hocikedy, hocidke 🙂
   inak, dakujeme za dalsi paradny diel

 8. Tomáš Pojezný Redakce napsal:

  Tak na tohle jsem se těšil.
  Díky, jako vždy paráda na druhou 🙂

Zanechte komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.